کریم اصلانی کریم اصلانی
کریم اصلانی موسس و بنیان گذار

همان غذایی را برای مشتری آماده کنید که برای خانواده خود نیز همان غذا را فراهم می کنید.

 
تقی اصلانی مدیریت

کبابی اصلانی همواره در پی ایجاد راه جدید و تغییر در ذائقه عمومی مردم است از تکرار راه های پیموده شده به شدت اجتناب می ورزد.

 

رسیدن به محیط تمیز و تولید محصولی بی نظیر از لحاظ کیفیت دغدغه همیشگی کبابی اصلانی است.